Varsling – har dere rutinene på plass?

Varsling – har dere rutinene på plass?

Å varsle om kritikkverdige forhold har hatt stor oppmerksomhet i den siste tiden, da spesielt om seksuell trakassering fra overordnede og med ulike maktforhold. Det kan imidlertid være flere ulike forhold i en virksomhet som arbeidsgiver bør være opptatt av å få kjennskap til, slik at forholdene kan rettes opp.

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

Regelverket

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å utarbeide en rutine for hvordan en ansatt kan varsle, mottak og behandling av en varsling om kritikkverdige forhold. Rutinen skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte. Undersøkelser viser imidlertid at mange virksomheter ikke har etterfulgt dette lovkravet.

Rutiner for varsling

Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten er en rett, og noen ganger en plikt, den ansatte har. Rutinen skal oppfordre ansatte til å varsle. Den ansatte har på sin side et krav om at varslingen skal være forsvarlig.

Når en ansatt varsler, skal man med bakgrunn i en god rutine og arbeidsgivers kunnskap om forbud mot gjengjeldelse, føle seg trygg på at varsling ikke gir ubehagelige eller andre mer alvorlige konsekvenser i arbeidsforholdet. Loven har bestemmelser om at den som varsler om slike forhold skal sikres et vernes mot gjengjeldelse. I praksis har det imidlertid vist seg at mange opplever en varsling som belastende, eller unnlater å varsle i frykt for negativ konsekvens. En rapport gjort av Fafo for KS i 2017, om ytringsfrihet og varsling i kommunal sektor, viser imidlertid at gode varslingsrutiner har betydning for varsling. 


Fakta

Varslingsbestemmelsene kom inn i Arbeidsmiljøloven i 2007. I juli 2017 kom kravet til rutiner og minimumsinnhold, myndigheters taushetsplikt ved varsling, innleide gis samme rett og vern som egne ansatte til å varsle i innleievirksomheten. Varslingsbestemmelsene ble samlet under ny § 2A. Endringene skal gi varsler bedre vern mot gjengjeldelse, tydeligere krav til utarbeidelse av varslingsrutiner og hva en rutine som minimum skal inneholde.


Du kan lese mer om regelverket i emnet Varsling i Sticos Oppslag Kommune. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag Kommune? Prøv gratis her.

Økonomisk lønnsomt med varsling

En utredning fra Oslo Economics «Verdien av varsling», for Varslingsutvalget og Arbeids- og sosialdepartementet høsten 2017, viser at varsling sammenlignet med andre kontrollmekanismer, årlig sparer samfunnet for mellom en halv til 12 milliarder kroner ved å avdekke og forhindre ulovlige og kritikkverdige forhold i norske virksomheter.

Funn viser at:

  • Varsling bidrar til bedre arbeidsmiljø
  • Bedre ivaretakelse av HMS
  • Bedre kunde-/brukerbehandling
  • Mer velfungerende økonomi og høyere skatteinntekter

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget ble nedsatt i 2016. Utvalget skal ha en helhetlig gjennomgang av varslingsbestemmelsene, og komme med konkrete løsninger for hvordan varsling kan være en av flere hensiktsmessige måter å avdekke kritikkverdige forhold på.

Utvalgets mandat er blant annet å se på begrepene «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig fremgangsmåte» er hensiktsmessige begreper, hvilke forhold som påvirker en varslingsprosess og utfallet, myndighetene, domstoler, fagforeninger, tillitsvalgte og verneombuds rolle i varslingssaker, eventuelle behov for lovendringer for å styrke varslervernet, vurdere dagens plassering av varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven opp mot en særlov.

Utvalget skal levere en NOU 15. mars. 

Hjelp til å få varslingsrutiner på plass? 

Trenger dere bistand til å få varslingsrutiner på plass? Sticos kan tilby rådgivning på utarbeidelse og kvalitetssikring av deres varslingsrutiner. Ta kontakt på post@sticos.no eller telefon 7356 0000, så ser vi sammen på hvordan vi kan løse dette for din virksomhet. 

Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA