– Hos Sticos kan du være trygg på at våre medarbeidere og tjenester ivaretar personvernreglene.
Leif Arild Grytbak, adm.dir. Sticos AS

Personvern i Sticos AS

Hos Sticos kan du være trygg på at vi ivaretar din sikkerhet og dine rettigheter. Sticos jobber aktivt og forebyggende med personvern, og vi har særlig fokus på at all behandling av personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og gjennomsiktig.

Lovlig

Sticos behandler ikke opplysninger om noen uten å ha et lovlig grunnlag og et saklig formål for dette. Våre jurister har regelmessige rutiner for å sikre at opplysninger ikke behandles uten gyldig grunn eller i strid med formålet.

Rettferdig

Sticos gjør det enkelt for den registrerte å kjenne sine rettigheter. Derfor er vi tilknyttet ordningen med eget personvernombud. Vår behandling av personopplysninger har respekt for den registrertes behov og interesser.

Gjennomsiktig

Sticos legger til rette for at bruken av personopplysninger er oversiktlig og forutsigbar. Det skal være enkelt for den registrerte å forstå omfang og konsekvenser av behandlingene som skjer.

Fellestjenester


Innloggingsløsninger


Sticos trenger å håndtere noen personopplysninger for å sikre innlogging på nettsider og i produkt. Dette er systemer som er nødvendige for at sidene og produktene skal fungere.

Formål

Behandlingens formål er å kunne verifisere hvem som logger på og ha kontroll på at vedkommende har rettigheter til å bruke produkt eller nettsider.

Opplysninger som behandles

Brukerid/Systembrukerid – Brukerid er en unik identitet for brukeren i det produktet som er benyttet. Systembrukerid er en felles identitet Sticos lager for å identifisere en bruker på tvers av våre systemer.

Lagringstid

Opplysningene lagres til den registrerte slettes av kunde eller kundeforholdet opphører.

Signering


Signering er en elektronisk tjeneste for signering av dokument som noen Sticosprodukter benytter.

Formål

Hensikten med å behandle opplysninger er å kunne tilby en sikker løsning for signering av dokument. Dette vil inkludere å sende ut dokument, innhente og bekrefte signaturer, og å tilgjengeliggjøre dokumentene for nedlasting, varsle den som forespør signering om status. Noen av disse opplysningene legger bruker selv inn, andre innhentes fra BankID.

I tillegg trenger Sticos å håndtere opplysninger nødvendige for fakturering av bruk av tjenesten.

Opplysninger som behandles

Navn, epost, telefon, kundeid og kundenavn – Brukes for å identifisere, bekrefte identitet, kommunikasjon med den registrerte og til å formidle kommunikasjon med signeringsutsteder og den som signerer.

Signert dokument med navn, fødselsdato og bankID – Opplysningene på dokumentet innhentes fra BankID og legges inn i dokumentet som bekreftet signatur.

Lagringstid

Opplysninger om den som signerer ligger hos underleverandør Signicat inntil signeringsprosessen er fullført og slettes når signeringsprosessen er fullført eller kanselleres.

Signerte dokument lagres inntil dokumentordren slettes.

Arkiv


Arkiv er en felles løsning for lagring av dokumenter som benyttes av flere av Sticos sine produkter.

Formål

Formålet ved behandling av personopplysninger for arkivet er å håndtere hvem som har lagret dokumenter, hvem som har rettigheter til dokumentene, samt lagring av selve dokumentet med det innholdet brukeren har lagt inn.

Opplysninger som behandles

Opplastede dokumenter – Bruker står fritt til å laste opp dokumenter til arkivet. Disse har for Sticos ukjent innhold, og bruker må selv være ansvarlig for at personvernsregler er ivaretatt i disse.

Navn – Ved versjonering av dokumenter registreres navnet på den som har opprettet den enkelte versjon av dokumentet. I tillegg, når dokumenter er under endring vil dette markeres ved at dokumentet er låst av bruker. Tilknyttet navnet registreres også en systembrukerID som Sticos benytter for å kunne søke gjennom og slette brukers navn når dette ikke lenger er ønskelig å ha lagret. SystembrukerID slettes samtidig.

Lagringstid

Data lagres inntil kundeforholdet avsluttes eller bruker/kunde selv sletter de.

Telleverk


Noen av Sticos sine tjenester, som f.eks. SMS-tjenester eller signeringstjenester, har et telleverk som registrerer bruk av tjenesten.

Formål

Telleverket er nødvendig for at Sticos skal kunne holde kontroll på fakturerbare tjenester. Tjenesten brukes for å kunne identifisere hvilken kunde og bruker som har forbrukt en tjeneste, slik at vi kan fakturere forbruk, eller avregne forskuddsfakturering mot faktisk forbruk og dokumentere bruk dersom det er innsigelser.

Opplysninger som behandles

SystembrukerID – SystembrukerID brukes for å identifisere hvem hos kunden som har brukt tjenesten.

Ressurs – Her registreres hvilken tjeneste brukeren har benyttet seg av.

Antall/Tid og tidspunkt – Avhengig av hvilken type tjeneste som er benyttet registreres enten antall ganger eller tid brukt, samt tidspunktet for når tjenesten ble benyttet.

Lagringstid

Opplysningene lagres av hensyn til eventuelle krav og innsigelser i inntil 3 år etter at kundeforholdet er avsluttet.

Lisensvilkår


Alle våre produkter har et sett med vilkår tilknyttet seg, som leses og aksepteres av kunder. Dette administreres i en felles løsning for alle våre produkter.

Formål

Formålet med behandling av personopplysninger i sammenheng med lisensvilkår er å kunne dokumentere at kunder og brukere samtykker til vilkårene.

Opplysninger som behandles

Navn, e-post og systembrukerID – Disse opplysningene brukes for å identifisere hvem hos kunden som har som har godkjent vilkårene.

Vilkår, vilkårstype, versjon, produkt og tidspunkt – Sammen med SystembrukerID registreres detaljer rundt hva som er akseptert og når. Det vil konkret si hvilke vilkår og versjon av vilkårene som er akseptert, om det er brukervilkår eller lisensvilkår, hvilket produkt vilkårene er tilknyttet og tidspunktet for når vilkårene er akseptert.

Lagringstid

Opplysningene lagres av hensyn til eventuelle krav og innsigelser i inntil 3 år etter at kundeforholdet er avsluttet.

API Gateway


API Gateway er en sikkerhetstjeneste som kontrollerer innkommende trafikk.

Formål

Hensikten med tjenesten er å sikre at kun gyldige brukere får tilgang til våre systemer. Tjenesten kontrollerer at det er en gyldig bruker som kontakter oss, og gjør ingen databehandling eller -konvertering, men videreformidler kun data basert på sikkerhetsklarering.

Opplysninger som behandles

API Gateway tjener kun som en «port» for data, og ingen opplysninger behandles direkte i tjenesten ut over å bekrefte dataene som sikre.

Lagringstid

Ingen opplysninger lagres.

Sticos Oppslag


Søkelogg

Søkeloggen viser hva som har blitt søkt på i oppslagsverket. Opplysningene behandles anonymt.

Formål

Formålet med søkeloggen er å forbedre søk i produkt ved å identifisere hva som søkes på. I tillegg brukes søkeloggen som grunnlag for å fremheve særlig aktuelt innhold i gitte perioder.

Opplysninger som behandles

Søkeord, tidspunkt – Hvilke ord som er brukt for å søke i oppslagsverket og når disse er brukt.

Lagringstid

Opplysningene lagres i 18 måneder.

Brukslogg

Brukslogg er en logg som viser når en bruker har vært innlogget.

Formål

Hensikten med denne loggingen er å kunne rapportere til kunden dersom det er ubrukte lisenser, eller å kunne fakturere korrekt etter bruk der det er relevant.

Opplysninger som behandles

BrukerID, tidspunkt for pålogging – Hvilken bruker har vært pålogget, og når.

Lagringstid

Opplysningene lagres i 18 måneder.

Innhold i veivisere og sjekklister

Ved bruk av veivisere og sjekklister legger bruker selv inn innhold, blant annet i fritekstfelt. Hva som legges inn har ikke Sticos kontroll på.

Formål

For at veivisere og sjekklister skal fungere slik de er tiltenkt trenger man å lagre innholdet som brukeren legger inn. Det samme gjelder informasjon om hvem som «eier» veivisere og sjekklister, hvem som har lagt inn innhold, og hvem en veiviser eller sjekkliste er overført til.

Opplysninger som behandles

Fritekstfelt og utfyllingsfelt – Innhold som brukeren selv legger inn. Varierer etter type veiviser eller sjekkliste.

Brukernavn, brukerID, tidspunkt – Opplysninger om hvem som har opprettet en veiviser eller sjekkliste, hvem den eventuelt er overført til, hvem som eventuelt skal godkjenne, og tidspunkt for opprettelse og endring.

Lagringstid

Informasjonen som ligger i veivisere og sjekklister lagres inntil 6 måneder etter kundeforholdets utløp, eller når brukeren avslutter sjekkliste eller sletter veiviser selv.

Kommentarer

I Sticos Oppslag har man mulighet til å registrere kommentarer på innhold. Dette kan være egne kommentarer, eller kommentarer lagt inn av virksomheten.

Formål

Sticos behandler personopplysninger her for å gi mulighet til å legge inn kommentarer i produkt. Kommentarer legges inn for at kunden skal kunne presisere egne rutiner og retningslinjer, eller for at brukeren selv skal kunne gjøre egne notater. Sticos har ikke kontroll på hva som legges inn som kommentarer. Kommentarer lagt inn av kunden (administrator) er synlig for alle i virksomheten.

Opplysninger som behandles

Navn, tidspunkt, kommentartekst – Når virksomheten registrerer en kommentar legges denne inn med navn og tidspunkt for når kommentaren ble lagt inn, samt en kommentartekst som brukeren selv skriver inn.

Lagringstid

Opplysningene nødvendig for kommentarer lagres inntil 6 måneder etter kundeforholdets utløp, eller når brukeren selv sletter kommentaren.

Sticos Oppslag Kommune


Søkelogg

Søkeloggen viser hva som har blitt søkt på i oppslagsverket. Opplysningene behandles anonymt.

Formål

Formålet med søkeloggen er å forbedre søk i produkt ved å identifisere hva som søkes på. I tillegg brukes søkeloggen som grunnlag for å fremheve særlig aktuelt innhold i gitte perioder.

Opplysninger som behandles

Søkeord, tidspunkt – Hvilke ord som er brukt for å søke i oppslagsverket og når disse er brukt.

Lagringstid

Opplysningene lagres i 18 måneder.

Brukslogg

Brukslogg er en logg som viser når en bruker har vært innlogget.

Formål

Hensikten med denne loggingen er å kunne rapportere til kunden dersom det er ubrukte lisenser, eller å kunne fakturere korrekt etter bruk der det er relevantOpplysninger som behandles

Opplysninger som behandles

BrukerID, tidspunkt for pålogging – Hvilken bruker har vært pålogget, og når.

Lagringstid

Opplysningene lagres i 18 måneder

Innhold i veivisere

Ved bruk av veivisere legger bruker selv inn innhold, blant annet i fritekstfelt. Hva som legges inn har ikke Sticos kontroll på.

Formål

For at veivisere skal fungere slik de er tiltenkt trenger man å lagre innholdet som brukeren legger inn. Det samme gjelder informasjon om hvem som «eier» veivisere, hvem som har lagt inn innhold, og hvem en veiviser er overført til.

Opplysninger som behandles

Fritekstfelt og utfyllingsfelt – Innhold som brukeren selv legger inn. Varierer etter type veiviser.

Brukernavn, brukerID, tidspunkt – Opplysninger om hvem som har opprettet en veiviser, hvem den eventuelt er overført til, hvem som eventuelt skal godkjenne, og tidspunkt for opprettelse og endring.

Lagringstid

Informasjonen som ligger i veivisere lagres inntil 6 måneder etter kundeforholdets utløp, eller til når brukeren selv sletter veiviser.

Virksomhetens kommentarer

I Sticos Oppslag Kommune har man mulighet til å registrere kommentarer på innhold. Dette kan være egne kommentarer, eller kommentarer lagt inn av virksomheten.

Formål

Sticos behandler personopplysninger her for å gi mulighet til å legge inn kommentarer i produkt. Kommentarer legges inn for at kunden skal kunne presisere egne rutiner og retningslinjer, eller for at brukeren selv skal kunne gjøre egne notater. Sticos har ikke kontroll på hva som legges inn som kommentarer.

Opplysninger som behandles

Navn, tidspunkt, kommentartekst – Når virksomheten registrerer en kommentar legges denne inn med navn og tidspunkt for når kommentaren ble lagt inn, samt en kommentartekst som brukeren selv skriver inn.

Lagringstid

Opplysningene nødvendig for kommentarer lagres inntil 6 måneder etter kundeforholdets utløp, eller når brukeren selv sletter kommentaren.

Virksomhetens egne dokumenter og linker m.m.

Virksomheten kan legge inn dokumenter og link til interne systemer (for eksempel til intranett og kvalitetssystem).

Formål

Dette for å samle relevante dokumenter og rutinebeskrivelser for alle i virksomheten på et sted.

Opplysninger som behandles

Ulike dokumenter som kunden legger inn. Sticos har ikke kontroll på innholdet i dokumenter og linker o.l.

Lagringstid

Opplysningene nødvendig for lokalt innhold lagres inntil 6 måneder etter kundeforholdets utløp, eller når administrator hos kunde selv sletter innhold og/eller linker.

Sticos Personal


Ansattregisteret

Ansattregisteret er en del av Sticos Personal som gir arbeidsgiver mulighet til å registrere informasjon om sine ansatte. Opplysninger fra ansattregisteret, som navn og e-postadresse, brukes i hele Sticos Personal, f.eks. når man registrerer ferie eller liknende.

Formål

Formålet med ansattregisteret er å samle opplysninger nødvendige for å administrere arbeidsforholdet og ansatte, kontakte pårørende om noe skulle inntreffe, og liknende.

Opplysninger som behandles

Navn, fødselsdato, fødselsnummer, telefon, adresse, sivilstatus, kjønn – Personalia og kontaktopplysninger om ansatte og pårørende.

Ansattdato, sluttdato, tittel, ansattid, stillingsprosent – Informasjon om selve arbeidsforholdet.

Pårørende, kontaktopplysninger for pårørende – Her lagres navn og kontaktinformasjon dersom arbeidsgiver trenger å kontakte pårørende f.eks. i et nødstilfelle.

Barns alder – Nødvendig for å vite om den ansatte har rett til omsorgspermisjon for sykt barn dersom det skulle inntreffe.

Lagringstid

Opplysningene lagres så lenge brukeren ikke er slettet hos kunde, og abonnement er aktivt.

HR – fraværsmodul

Fraværsmodulen er delen av Sticos Personal man registrerer og behandler sykefravær og annet fravær i.

Formål

Formålet med opplysninger som registreres i fraværsmodulen er å hjelpe leder til å holde oversikt over alt fravær, og å hjelpe leder med å gjennomføre lovpålagt sykefraværsoppfølging. Opplysningene kan tas ut som rapport for de med tilstrekkelige rettigheter. Fravær i dag, en fraværsoversikt uten årsak til fravær, kan vises til brukere dersom virksomheten ønsker det.

Opplysninger som behandles

Fravær, inkludert fraværsgrad, varighet og type – Fraværsopplysninger kan gjelde ferie, sykdom, permisjoner, fravær på grunn av sykt barn, avspasering, eller andre typer fravær som meldes inn.

Fritekstfelt – Bruker kan registrere fritekst som beskriver fraværet. Feltet er frivillig, og bruker velger selv innhold.

Arbeidsrelatert fravær – Bruker kan registrere om fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen.

Oppfølgingspunkter for sykefraværet – Arbeidsgiver er pålagt å følge opp sykefravær, og slike oppfølgingspunkter og tilknyttede notater lagres her.

ARkode - ARkode er en melding som bekrefter innsendt oppfølgingsløp til NAV der dette er nødvendig.

Lagringstid

Opplysningene lagres i så lenge brukeren ikke er slettet hos kunde, og abonnement er aktivt.

Avviksregistrering

Sticos Personal tilbyr en mulighet til å registrere og sende inn avvik som inntreffer på arbeidsplassen.

Formål

Formålet med behandlingen er å gi kunden et egnet verktøy for å gjennomføre lovpålagt oppfølging av avvik og internkontroll.

Opplysninger som behandles

Navn innmelder, navn behandler, fritekstfelt – Avvik meldes inn gjennom et skjema hvor man beskriver avviket. Ved innsending registreres navnet på den som har meldt inn avviket. Når avviket behandles registreres navnet på den som har behandlet avviket.

Egne tilpassede felt – Det er mulig for kunden å lage egne skjema. Opplysninger i egne skjema er utenfor Sticos’ kontroll.

Lagringstid

Opplysningene lagres så lenge kunden har et aktivt abonnement.

Kompetansearkivet

Kompetansearkivet er en del av Sticos Personal som holder rede på ansattes kompetanse og sertifiseringer.

Formål

Formålet med behandling av opplysninger er at kunden skal få oversikt over hvilken kompetanse som finnes i virksomheten, hvem som har kompetanse, hva den omfatter, når den eventuelt utløper, og dermed gi kunden mulighet til å følge opp ansatte og samle dokumentasjon.

Opplysninger som behandles

Navn ansatt, type kompetanse (fritekst), oppnådd dato, utløpsdato, filvedlegg – Beskrivelser av ansattes kompetanse. Filvedlegg er tenkt til å inneholde dokumentasjon på kompetanse, men Sticos har ikke kontroll på innholdet i filer som lastes opp.

Lagringstid

Opplysningene lagres i så lenge brukeren ikke er slettet hos kunde, og abonnement er aktivt.

HMS-hjul

HMS-hjulet er et verktøy virksomheten kan benytte som hjelpemiddel for å oppfylle lovpålagt ansvar for HMS.

Formål

Hensikten med behandling av personopplysninger i HMS-hjulet er å ha kontroll på hvem som er verneombud, akankontakt, tillitsvalgt, eller andre relevante roller og ansvarsområder.

Opplysninger som behandles

Navn, roller, fritekst – Navn på verneombud, brannvernleder, medlemmer i AMU, og liknende roller registreres i ansattregister og vises i HMS-hjulet. Fritekst kan også registreres.

Lagringstid

Opplysningene lagres så lenge kunden har et aktivt abonnement.

Feilsøkingslogg

Feilsøkingsloggen loggfører feilmeldinger og annen feilsøkingsinformasjon.

Formål

Feilsøkingsloggen er et nødvendig verktøy for å oppdage og rette feil i Sticos Personal.

Opplysninger som behandles

Feilmeldinger og feilsøkingsinformasjon – Innholdet i disse punktene er avhengig av hva det er som har gått feil i programmet. Som hovedregel inneholder de id på bruker, navn og epost.

Lagringstid

Opplysningene slettes fortløpende etter 7 dager.

Feriebank

Feriebanken er en oversikt som viser hvor mye ferie en bruker har. Personalansvarlig, slik definert av virksomheten, har oversikt over alles feriebank, den enkelte bruker kan kun se sin egen.

Formål

Formålet med behandlingen er at bruker og personalansvarlig skal kunne planlegge og holde oversikt over ferie og ferieavvikling.

Opplysninger som behandles

Antall feriedager – Oversikten viser antallet feriedager en ansatt har brukt, og som gjenstår. Informasjon om tidspunkt for ferie mv. er behandlet under fraværsoversikt.

Lagringstid

Opplysningene lagres i så lenge brukeren ikke er slettet hos kunde, og abonnement er aktivt.

E-postlogg

Sticos Personal sender meldinger på epost om f.eks. oppfølging, ferieønsker, påminnelser, med mer. I den forbindelse genereres en logg over hvilke aktiviteter som er utført på e-post. Dette inkluderer ikke innholdet i e-postene.

Formål

Formålet med e-postloggen er å kunne feilsøke og undersøke om eposter er sendt slik de skal.

Opplysninger som behandles

Eposttype, tidspunkt, avsender, mottaker – Sticos har ikke tilgang til innholdet i e-posten.

Lagringstid

Opplysningene lagres i 12 måneder.

Filarkiv

Filarkivet benytter Sticos’ fellesløsning for arkiv og er behandlet der: 1.3.13.6 - Offentlig informasjon Fellestjenester

@else

@else er en chatbot med kunstig intelligens som kan svare på spørsmål og utføre oppgaver for bruker. Bruk av kunstig intelligens generelt er behandlet her: 1.3.12.1 - Kartlegging AI

Formål

For å kunne svare på spørsmål og gjennomføre oppgaver må @else vite hvem som er bruker, og formidle relevante opplysninger for brukeren til og fra f.eks. feriebank og fraværsmodul.

Opplysninger som behandles

Brukerid – Identifiserer hvem som bruker @else, og benyttes for å hente og formidle informasjon fra de ulike komponentene i Sticos Personal.

Lagringstid

Opplysningene slettes umiddelbart etter bruk.

Informasjonssikkerhet


Overskrift


Brukerundersøkelser


Sticos gjennomfører jevnlig undersøkelser.

Formål


Formålet med undersøkelser er å måle kundetilfredshet og få tilbakemelding fra kunder og besøkende om våre produkt og tjenester.

Opplysninger som behandles


Opplysninger som behandles er tilbakemeldinger knyttet til bruk av tjenestene i form av scoring eller fri tekst. Opplysningene er knyttet til kontaktpersonen og de data som vi har, med mindre man velger å være anonym i undersøkelsen.

Personalia: E-post, navn, telefonnummer, firma, stilling, autorisert, fritekstfelt
Kundedata: Data som er knyttet til et evt kundeforhold:
Digital adferd: Klikk og åpning i e-poster, klikk og sidebesøk på nettsider, utfylling av skjema.

Lagringstid


Opplysningene oppbevares i 18 måneder. For statistisk bruk anonymiseres data og brukes utover dette.

Nyhetsbrev


Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, webinarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.

Formål


Formålet med nyhetsbrevene er å holde abonnenter av nyhetsbrev oppdatert med faglig nyheter og aktuelle saker samt vise hva Sticos kan tilby av tjenester innenfor de fagområdene vi dekker.

Opplysninger som behandles

For å gjøre dette mest mulig relevant benytter vi sporing av din digitale trafikk, kombinert med de data som du har registrert hos oss. Opplysningene benyttes for måling og analyse for tilpasning og utvikling av nyhetsbrev-tjenesten. Du kan endre innstillinger for dette under «sporing» og «avmelding».

Personalia: E-post, navn, telefon, firma, stilling, autorisert, fritekstfelt
Kundedata: Data som er knyttet til et evt kundeforhold:
Digital adferd: Klikk og åpning i e-poster, klikk og sidebesøk på nettsider, utfylling av skjema.

Lagringstid

Opplysninger knyttet til aktivitet nettsider lagres i 90 dager, opplysninger fra e-post lagres i 25 måneder. Opplysningene gitt i skjema lagres helt til avmelding nyhetsbrev.

Nettsted


Våre nettsteder består av Sticos.no, else.sticos.no, spørkostra.no

Formål


Formålet med nettstedene er å gi informasjon til kunder og ikke-kunder om Sticos og våre tjenester, samt gi tilgang til våre produkter og tjenester. Tilgang gis gjennom pålogging for kunder, samt registrering for demotilgang eller ved kjøp.

Opplysninger som behandles

Sticos behandler informasjon knyttet til all aktivitet på våre nettsider for å analysere og optimalisere våre løsninger og for å gi deg en forbedret brukeropplevelse gjennom tilpasset innhold, informasjon og kommunikasjon i ulike kanaler. Vi behandler data knyttet til påmelding, tilgang og bestilling. For å kunne spore og analysere brukeradferd benytter vi informasjonskapsler (cookies). Mer om dette finner du under «cookies» og «sporing».

Personalia: E-post, navn, telefonnummer, firma, stilling, autorisert, fritekstfelt
Kundedata: Data som er knyttet til et evt kundeforhold:
Digital adferd: Klikk og åpning i e-poster, klikk og sidebesøk på nettsider, utfylling av skjema.

Lagringstid

Opplysninger knyttet til aktivitet nettsider lagres i 90 dager, opplysninger fra e-post lagres i 25 måneder. Opplysningene gitt i skjema lagres helt til avmelding nyhetsbrev.

Cookies


Overskrift


Administrasjon av personvern


Avmelding nyhetsbrev


Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Det gjør du her.

Sporing


For at vi skal tilpasse våre nyhetsbrev og kommunikasjon til deg benytter vi sporing av dine aktiviteter knyttet til våre digitale kanaler. Du kan melde deg av dette her.

Du kan også stoppe sporing direkte i nettleseren. Dette må gjøres på hver enkelt nettleser du benytter. Informasjon om dette finner du i hver enkelt nettleser eller kan lese mer om på nettvett.no.

Innsyn


Har du spørsmål om lagring av opplysninger og ønsker innsyn i hva som er lagret om deg, så kan du sende en innsynsbegjæring her.

Sletting


Ønsker du å få slettet alle dine data og opplysninger om deg, så kan du melde det inn her.

Kontakt oss


Har du spørsmål knyttet personvern i Sticos, kan det rettes til vårt personvernombud her.